โพสต์

อาคารที่พักนายทหารนักเรียน หลังเก่า

รูปภาพ
 

โรงเลี้ยง รร.ช.กช.

รูปภาพ

แหล่งรวมรถและยุทโธปกรณ์

รูปภาพ

ห้องอุปกรณ์การศึกษา

รูปภาพ

ห้องทดสอบมวลดิน

รูปภาพ

ห้องอัจฉริยะ

รูปภาพ